Nařízení eIDAS přehledně

Od 1. července 2016 vstoupila v účinnost podstatná část Nařízení č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (tzv. eIDAS). Ten ruší Směrnici č. 1999/93/ES o rámci pro elektronické podpisy a v České republice přinesl zrušení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Vedle oblasti elektronického podpisu eIDAS rozšiřuje regulaci i na nové oblasti, zejména přeshraniční uznávání elektronické identifikace či webové certifikáty. V České republice se s eIDASem pojí dva klíčové zákony – č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce upravující tzv. důvěryhodné služby a připravovaný zákon o elektronické identifikaci.

Kurz je určen jak pro firmy, tak pracovníky veřejné správy, kteří chtějí zjistit, zda a případně jak na ně tato nová evropská regulace dopadne.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je poskytnout účastníkům komplexní přehled o změnách, které eIDAS přináší, a rozbor jeho dopadů do jednotlivých oblastí, ať již se jedná o elektronické podpisy, elektronické doručování (e-Delivery), nebo elektronickou identifikaci (eID) či webové (SSL) certifikáty. Po absolvování kurzu by měli mít jeho účastníci přehled o tom, zda a jak na ně eIDAS dopadne a jak se na jeho zavedení připravit.

Osnova

  1. Úvod do eIDAS: vznik eIDAS v širších souvislostech jednotného digitálního trhu a tzv. DSI (Digital Service Infrastructure); stručné představení eIDAS a hlavních oblastí regulace včetně porovnání se Směrnicí č. 1999/93/ES; přehled klíčových termínů implementace; co vše spadá pod služby vytvářející důvěru; národní orgán dohledu.

  2. eIDAS a právní řád ČR: eIDAS jako nařízení přímo účinné v ČR; národní úprava v podobě zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a tzv. změnového zákona č. 298/2016 Sb.

  3. Elektronická identifikace dle eIDAS: vzájemné uznávání prostředků elektronické identifikace; úrovně záruky a požadavky na tyto prostředky dle Prováděcího nařízení Komise EU č. 2015/1502; národní brány pro přeshraniční uznávání eID; oznamování národních systémů elektronické identifikace; aktuální stav oznámených systémů (zemí).

  4. Elektronická identifikace v ČR: zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, role Národního bodu pro identifikaci a autentizaci (NIA), eIDAS uzel a situace v ČR, jak se stát soukromoprávním poskytovatelem identit (IdP), alias „kvalifikovaným systémem“, přehled kvalifikovaných poskytovatelů.

  5. Elektronický podpis dle eIDAS: úprava elektronických podpisů a rozdíl mezi zaručeným elektronickým podpisem a kvalifikovaným elektronickým podpisem; certifikáty pro vytváření elektronických podpisů a prostředky pro jejich uložení; (kvalifikované) elektronické pečetě a jejich vztah k elektronickým značkám dle zákona č. 227/2000 Sb.

  6. Elektronické doručování dle eIDAS: úvod do systémů elektronického doručování (eDelivery), rozdíl mezi důvěryhodnými službami elektronického doporučeného doručování a kvalifikovanými službami elektronického doporučeného doručování, vztah eIDAS a informačního systému datových schránek (ISDS), případně jiných systémů elektronického doručování ve specifických oblastech (elektronické zdravotnictví, daně …).

  7. TLS/SSL certifikáty a ostatní aspekty: úprava TLS/SSL certifikátů dle eIDAS; vztah eIDAS k NIS a případně dalším předpisům.

  8. Diskuze

Časová náročnost

Jednodenní kurz (9:00 – 17:00).

Vstupní podmínky

Kurz se zaměřuje převážně na právní a praktické aspekty, kterých se eIDAS týká. Pro absolvování kurzu nejsou nutné žádné vstupní znalosti, je však uvítáno alespoň minimální povědomí o elektronickém podpisu a elektronické identifikaci.

Rozvrh

Datum Čas Místo Lektor Volná místa Cena s DPH Přihlásit